دوربینی که در کامپیوترهای صدها هزار نفر تعبیه شده، چند سال ابزار جاسوسی مرکز ارتباطات بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است ...

دوربینی که در کامپیوترهای صدها هزار نفر تعبیه شده، چند سال ابزار جاسوسی مرکز ارتباطات بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است …

رادیو زمانه:گاردین فاش کرده که جاسوسان بریتانیایی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ به تصاویر وب‌کم کاربران یاهو دسترسی داشته و آنها را ذخیره کرده‌اند. ره‌گیری و ضبط این داده‌ها عمومی و غیرگزینشی بوده است.دوربینی که در کامپیوتر خانگی و اداری صدها هزار نفر تعبیه شده، چند سال ابزار جاسوسی مرکز ارتباطات بریتانیا و آژانس امنیت ملی آمریکا بوده است. روزنامه گاردین با استناد به مدارک محرمانه ادوارد اسنودن، از دسترسی مرکز ارتباطات بریتانیا به ویدئو چت‌های کاربران یاهو با کمک برنامه‌ای با کد “Optic Nerve” خبر داده است. این دسترسی با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا میسر بوده و شامل همه کاربران اعم از افراد مظنون یا غیرمظنون شده است. ادامهٔ مطلب »