اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پرولتاریای ایران به چنان نیروئی تبدیل شده که امروز می تواند بعنوان یک بدیل مستقل و با تدبیر با اتکاء به ارتش بیشمار کارگران و زحمتکشان وارد صحنه مبارزه طبقاتی شود و جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم را به گورستان تاریخ بسپارد. جنبش چپ و کمونیستی ایران با تمام نیرو یار و یاور طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای خودرهائی است و همانگونه که در صف مقدم اردوی مبارزه آشتی ناپذیر و بی تزلزل برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مبارزمی کند، افشاء و انزوای همه محافل، باندها و دسته جات ارتجاع داخلی وابسته به قدرت های خارجی و امپریالیستی را یکی از وظایف همیشگی و تعطیل ناپذیر خود می داند. طبقه کارگر ایران تنها به اتکاء به نیروی خود رهائی از قید و بندهای استبداد و سرمایه را رقم خواهد زد.

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز فشردن صفوف و برافراشتن پرچم برای پیکارهای پیش روی اردوی میلیاردی کارگران جهان است.

جهان سرمایه داری از سال ۲۰۰۸ به این سو، دستخوش یکی از حادترین بحران های دوره موجودیت خود می باشد. نظامی که زمانی نوید آزادی و صلح و دوستی را می داد امروز در منجلابی ناشی از ستم واستثمار بشریت غوطه ور گشته است. دیگر عالیترین شکل های تمرکز سرمایه انحصاری و جهانی سازی فراگیری که چهار گوشه جهان را به عرصه بهره کشی بیرحمانه خود مبدل ساخته نمی تواند از سراشیب بحران قهقرا و انحطاط نظام مسلط بر جهان جلوگیری کند.

رقابت مهارگسیخته برای انباشت بیشتر، تصاحب مواد خام و بازارهای جدید برای سود بیشتر، مبارزه برای کسب سرکردگی نظام جهانی سرمایه داری که از جمله مظاهرآن جنگ های دائمی، ویرانگر و بی پایان است، تخریب شتابان محیط زیست و طبیعت که حاصل منطق کسب حداکثرسود بدون توجه به نیازهای زندگی بشری و ترجمان فاجعه ای است که دست نامرعی بازار در همه جوامع امروزی بدون استثناء رقم زده است نه فقط  بشریت بلکه بقای طبیعت و جهان امروز را دربرابر گزینه نابودی یا سوسیالیسم قرار داده است. ادامهٔ مطلب »

فابل صوتي جلسه‌ي دوم جلد سوم كاپيتال در دانشگاه علوم اجتماعي با حضور حسن مرتضوی

فابل صوتي جلسه‌ي دوم جلد سوم كاپيتال در دانشگاه علوم اجتماعي با حضور حسن مرتضوی

متن‌خوانی «کاپیتال (جلد سوم)» با حضور حسن مرتضوی از شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ به همت انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی آغاز شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این جلسات را دریافت نمایند.

– جلسۀ اول / شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ / دریافت صوت با حجم ۳۰ مگابایت

– جلسۀ دوم / شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ / دریافت صوت با حجم ۳۲ مگابایت

 

* صوت جلسات آتی به تدریج و همزمان با برگزاری جلسات در همین بخش قرار خواهد گرفت.

 

قطعنامه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

کارگران در ایران امنیت شغلی ندارند از بیمه های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند؛ قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای امان شان را بریده؛ بخش های وسیعی از آحاد این طبقه با حقوق های معوقه دست به گریبانند؛ سفره شان بیش از هر زمان دیگری خالی است و گرانی فزاینده کالاها و مایحتاج عمومی رمقی برایشان باقی نگذاشته است؛ از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراض و اعتصاب محرومند و حق آزادی بیان از آنان سلب شده است؛ نمی توانند آزادانه مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر را همچون کارگران بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برگزار کنند و …

اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده و روز به روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. تعمیق و تشدید بیش از پیش تضادهای طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت، در مقابل تشدید فقر و فلاکت فزایندهی اکثریت عظیمی از کارگران و توده های مردم محروم و تحت ستم جهان، نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بشریت امروز به ارمغان آورده است. در واقع تحت سلطه و حاکمیتیک چنین مناسبات و البته در سایهی سلطه یک چنین نظام و سیاست هایی است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سرسام آوری بر دارایی ها و ثروت سرمایه داران افزوده می شود واز سوی دیگر، کارگران (همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود رفاه و آسایش را برای احاد بشر فراهم می آورند) هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خانه خرابی و فلاکت کشانده می شوند. بی جهت نیستکه بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه غیر دولتی آکسفام، دارایی تنهاهشت نفر از ثروتمندترین های جهان با دارایی بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر از جمعیت جهان برابری می کند»

اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بیانیه كانون نویسندگان ایران اول ماه مه، روز جهانی كارگر، گرامی باد!

ادامهٔ مطلب »

موقعیت مبارزات کارگری و جایگاه معلمان و بازنشستگان در گفتگو با محمدرضا شالگونی

یگانهای مدافع خلق: هیچ حملە دولت ترکیە بدون پاسخ نخواهد بود

از ۲۶ آوریل تا ۲۷ آوریل مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ در مجموع شش بار بە حملات ارتش غاصب ترکیە پاسخ دادەاند.
ی.پ.گ در بیلان کاری ضربات دو روز گذشتە بر ارتش ترکیە اعلام کرد کە در پاسخ بە ارتش ترکیە سە دستگاە تانک، ۲ نفربر، یک خودرو مجهز بە رادار، یک انبار مهمات و ۲ سنگر ارتش ترکیە را منهدم کردە است. همچنین یک نظامی دولت اشغالگر ترکیە کشتە و سە نظامی زخمی شدند.

مرکز خبر – خبرگزاری فرات:مرکز مطبوعات یگانهای مدافع با صدور بیانیەای خاطرنشان کردە کە از این پس هیچ حملە دولت ترکیە را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و افزود:› سە دستگاە تانک، ۲ نفربر، یک خودرو مجهز بە رادار، یک انبار مهمات و ۲ سنگر ارتش ترکیە را منهدم کردەاند›

در بیانیە ی.پ.گ آمدە است:

«ساعت ۲ بامداد روز ۲۵ آوریک مرکز فرماندگی کل یگانهای مدافع خلق در کوهستان قرەچوخ از سوی هواپیماهای جنگندە رژیم ترکیە بمباران شد و در نتیجە مرکز مطبوعت، نهادهای قرارگاە و مرکز رادیو روژاوا در این منطقە هدف قرار گرفت. در این حملە ۲۰ تن از رفقا بە شهادت رسیدە و ۱۸ رفیق زخمی شدند.دولت ترکیە پس از این حملە وحشیانە، اینبار از تمام خط مرزی روژاوا حملات زمینی بە سنگرهای نیروهای ما را آغاز کرد. دولت ترکیە از خط مرزی در منطقە جندرس حومە عفرین تا شهر دربیسی  در کانتون جزیر را آماج حملە قرار داد.

نیروهای ما هم در مقابل حملات ارتش ترکیە، پاسخهای سهمگینی بە دولت ترکیە دادند و ارتش ترکیە متحمل ضربات سنگینی شدە است.

«هیچ حملەای بی‌پاسخ نخواهد بود» ادامهٔ مطلب »

سرودی زیبا از گروه هنری پیکار

این سرود بسیار زیبا و پر شور کارگری در سالهای اولیه انقلاب، بوسیله ی کمیته هنری پیکار تهیه شد. و در حقیقت برگردانی است از یک سرود لهستانی که در سال 1809 بوسیله ی انقلابیون این کشور تهیه و اجرا شد . در سال 1936 این سرود به زبانهای روسی و اسپانیایی نیز برگردان شد و در اسپانیا بوسیله ی گروههای انقلابی نظیر «پوم» نیز بطور دستجمعی اجرا شد

نامه سرگشاده اسماعیل عبدی: از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا می کنم

با این اوصاف ، اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده‌ام از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد.
اسماعیل عبدی
تهران، بند ۳۵۰ زندان اوین

خبرگزاری هرانا ـ اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با نگارش نامه ای سرگشاده اعلام کرد در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ”خروج روند پیگیری پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، اسماعیل عبدی، معلم زندانی، اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است: ادامهٔ مطلب »

بیانیه كانون نویسندگان ایران اول ماه مه، روز جهانی كارگر، گرامی باد!

كانون نویسندگان ایران،‌ كه تشكلی آزاد و مستقل است، ضمن شادباش این روز فرخنده به كارگران و همه‌ی مردم زحمتكش، به حكم منشور خود كه خواهان آزادی بیان و قلم و اندیشه در همه‌ی عرصه‌ها برای همگان است، بر پا داشتن تشكل‌های آزاد و مستقل كارگری و برگزاری آزادانه‌ی جشن بزرگ اول ماه مه را حق بی‌چون‌وچرای كارگران ایران می‌داند، و خواهان آزادی همه‌ی كارگرانی است كه به خاطر پی‌گیری این حق مسلّم خود در بند شده‌اند.

اول ماه مه، روز جهانی كارگر است. در سال ۱۸۸۶ در چنین روزی ۱۰۰هزار كارگر در شیكاگو، آمریكا، با درخواست ۸ ساعت كار روزانه به خیابان‌ها آمدند. اما پلیس تظاهرات و راه‌پیمایی كارگران را وحشیانه سركوب كرد و چهار تن از رهبران طبقه كارگر را به جوخه‌ی اعدام سپرد. از آن پس در بیش‌تر كشورهای جهان، زنان و مردان كارگر و تشكل‌های آزاد كارگری هر سال در اول ماه مه، آزادانه و فارغ‌بال، به خیابان‌ها می‌آیند و با جشن و پای‌كوبی خاطره‌ی این روز را گرامی می‌دارند. در این روز كارگران بار دیگر بر حق خود برای برپاداشتن جهانی فارغ از ستمِ سرمایه، استثمار، نابرابری، تبعیض جنسیتی، بیكاری و ترس از بیكاری، اعدام و شكنجه، جنگ و آزادی‌كُشی و سانسور، و در یك كلام،‌ ساختن جهانی شایسته‌ی انسانِ آزاد پا می‌فشارند. ادامهٔ مطلب »

تظاهرات ضدفاشیست‌ها و سرمایه‌داران فرانسه علیه انتخابات

در تظاهرات شب گذشته، معترضان به سیاست‌های امانوئل ماکرون و مارین لو پن دو نامزد پیروز در انتخابات اعتراض کردند. آنها سیاست‌های این دو نامزد را نژادپرستانه و فاشیستی دانستند که تنها به دنبال حذف گروه‌های اقلیت و پرکردن جیب سرمایه‌دارانند.

میدان:پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه و پیروزی امانوئل ماکرون و مارین لو پن، تظاهرات صدها جوان «ضد فاشیست» و «ضد سرمایه‌داری» در پاریس و چند استان دیگر در این کشور برگزار شد که این تظاهرات به درگیری با پلیس و مجروح شدن چند تن از معترضان منجر شد.

این گروه از تظاهرات‌کنندگان پیش از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، با جمع شدن در میدان باستیل در پاریس، خود را آمده تظاهرات یکشنبه شب کردند. با جمع شدن حدود ۳۰۰ معترض، پلیس و نیروهای امنیتی نیز در محل تجمع معترضان حاضر شدند.

در تظاهرات شب گذشته، معترضان به سیاست‌های امانوئل ماکرون و مارین لو پن دو نامزد پیروز در انتخابات اعتراض کردند. آنها سیاست‌های این دو نامزد را نژادپرستانه و فاشیستی دانستند که تنها به دنبال حذف گروه‌های اقلیت و پرکردن جیب سرمایه‌دارانند. ادامهٔ مطلب »

جلسه‌ي اول جلد سوم كاپيتال : سخنران حسن مرتضوى‎

جلسه‌ي اول جلد سوم كاپيتال : سخنران حسن مرتضوى‎

اهمیت نمایش انتخاباتی در نظام اسلامی در گفتگوی علی دماوندی با اردشیر مهرداد

دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در پیش است. درگفتگوی علی دماوندی با اردشیر مهرداد پژوهشگر مارکسیست وفعال چپ این موضوع در ابعاد گوناگونی به بحث گذارده شده است. اردشیر مهرداد در باره دوازدهمین نمایش انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، در باره اهمیت ونقش انتخابات در این نظام، انتخابت ریاست جمهوری واهمیت آن، انتخابات پیشارو، دلایل شرکت احمدی نژاد ، در باره دوقطبی شدن این انتخاب، اهمیت این انتخاب ومساله جانشنینی خامنه ای، در باره رفتارهای انتخاباتی مردم در این دوره وتاثیرات آن بر هرم قدرت، در باره اهمیت نقش سپاه در این انتخابات ومساله جانشنینی خامنه ای، و در پایان نقش مردم در این پروسه وراهکارهای چپ در رابطه بامساله قدرت سخن میگوید. امید که این گفتگومورد توجه شما قرار گیرد!

مروان برغوثی: چرا در زندان های اسرائیل، اعتصاب غذا کرده‌ایم / ترجمه بهروز عارفی

نخستین باری که زندانی شدم، هنوز ۱۵ سالم نشده بود. هیجده سالم بود که یک بازجوی اسرائیلی مرا واداشت که دو ساق پایم را از هم جدا کنم، در حالی که من در اتاق بازجوئی لخت ایستاده بودم. او به شدت دستگاه تناسلی‌ام را مورد ضرب و شتم قرار داد. در اثر درد بیهوش شده بر زمین افتادم و در نتیجه صورتم زخمی شد که آثار آن بر پیشانی‌ام را تا پایان زندگی خواهم داشت. سپس بازجو به مسخره کردن من پرداخت و گفت افرادی چون تو، صاحب فرزند نخواهند شد زیرا جز تروریست و قاتل ببار نمی‌آورید.

زندان حادریم، اسرائیل: با گذشت ۱۵ سال در زندان اسرائیل، شاهد و قربانی نظام غیرقانونی دستگیری‌های خودکامه‌ی  فله‌ای و نیز شاهد بدرفتاری‌ها با زندانیان فلسطینی بودم. پس از تجربه ناکام همه راه‌های ممکن، تصمیم به اعتصاب غذا گرفتم، زیرا تنها راه برای مقاومت در برابر بدرفتاری‌ها بود.

در اعتصاب غذائی شرکت دارند که از امروز، روز بزرگداشت زندانیان آغاز می شود. اعتصاب غذا مسالمت آمیزترین راه موجود برای مقاومت است. اعتصاب غذا فقط موجب رنج شرکت کنندگان در آن و عزیزان آنان است، با این امید که شکم خالی و از جان گذشتگی‌شان، به بازتاب و پژواک پیام آنها در آن سوی محدوده ی تنگ سلول تاریک شان باشد.

ده‌ها سال تجربه نشان داده است که هدف نظام اشغالگر استعماری و نظامی غیرانسانی اسرائیل از آزاردادن تن و بدن زندانیان، جداکردن آنان از خانواده و جامعه‌شان، کاربرد روش‌های تحقیرآمیز برای شکستن شجاعت آنها جهت واداشتن زندانیان به تسلیم است. اما، به رغم این رفتارها، ما تسلیم نخواهیم شد. ادامهٔ مطلب »

فیلم تکان دهنده از جنایات لاجوردی در دهه شصت( شاید ندیده باشید)

«آری» نامشروع: چرا اردوغان شکست خورد!امره اونگون

گروهی از معترضان به نتیجه همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه

رادیو زمانه:در همه‌پرسی یک‌شنبه ۱۶ آوریل، ۵۱،۳ درصد مردم  ترکیه به اصلاحات قانون اساسی و ظاهراً به خود اردوغان رأی «آری» دادند. ارقام و نتایح اعلام شده اما نه تنها پرسش‌برانگیز و قابل بحث‌اند، بلکه نمایانگر قمار نیمه‌موفق اردوغان و نشانگر شکست او نیز هستند.

تخلف‌ها، تقلب‌ها: حساب و کتابی که درست از کار در نیامد

انگیزه رجب طیب اردوغان از اجرای پروژه تغییر قانون اساسی، انجام پروژه نوسازی یا بازسازی دولت برمبنای الگوی «مرد قدرتمند» بود؛ اقدامی برای جلوگیری از بحران بومی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌ای که خود او ترکیه را بدان دچار کرده بود. پس از تغییر قانون اساسی، اکنون رئیس جمهور به طور قانونی به تنها مرجع تصمیم‌گیری و اقدام سیاسی کشور بدل شده است.

حساب و کتاب این پروژه برای اردوغان کم و بیش ساده بود: حزب عدالت و توسعه و حزب ملی‌گرای افراطی حرکت ملی در انتخابات ماه نوامبر ۲۰۱۵ نزدیک به ۶۰ درصد آرا را کسب کرده بودند. مشروعیت حاصل از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ و سرکوب فزاینده حزب دموکراتیک خلق‌ها و… جملگی می‌بایست پیروزی نسبتاً آسان اردوغان را تضمین ‌می‌کردند. ادامهٔ مطلب »

جدل جلاد ! هژیر پلاسچی

حیرت‌انگیز است. تمام آنهایی که در سال‌های گذشته کسانی را که از کشتارهای دهه‌ی ۶۰ حرف می‌زدند، شماتت می‌کردند، این روزها در مقام «صاحبان عزا» و «دادخوهان تمامِ عمر» به صحنه آمده‌اند تا هشدار بدهند که با بازگشت رئیسی به قدرت سیاسی، قاتلان و جلادان بر مسند خواهند نشست. از سیدابراهیم نبوی و محمد سهیمی تا رضا علیجانی و فرزانه روستایی و اکبر گنجی با عناوین دهان‌پرکنی چون «آیت کشتار» و «نامزد هولوکاست»…

دیگر سال‌هاست که استراتژی اصلاح‌طلبان، اعتدالیون و حامیان آنها برای پیروزی در رقابت‌های انتخاباتی «ترس و تحقیر» است. آنها در دورانی که به تناوب دولت، مجلس و شوراهای شهر را در اختیار داشته‌اند نشان داده‌اند که سیاست‌های ایجابی آنان که امکان اجرایی شدن دارد تنها همان سیاست‌هایی است که در پیوند با روند عام جمهوری اسلامی و در تداوم آن، موجب تیره‌روزی و فلاکت فرودستان و لایه‌های پایینی طبقه‌ی متوسط شده است. حالا دیگر همه به خوبی می‌دانند آنچه که به عنوان برنامه‌های سیاسی و فرهنگی توسط اصحاب اصلاح و اعتدال و حامیانشان در دوره‌ی تبلیغات انتخاباتی مطرح می‌شود نه امکان اجرایی دارد و نه حتا عزمی در اصلاح‌طلبان و اعتدالیون برای اجرای آنها موجود است. تقریبن از پیش هم معلوم است بلافاصله بعد از انتخابات بحث «اختیارات» منتخب و «کارشکنی» رقیب قدرتمند مطرح خواهد شد و منتخبین اصلاح‌طلب و اعتدالی پشت «کارشکنی» اشباحی پنهان خواهند شد که هرگز نامیده هم نمی‌شوند. ادامهٔ مطلب »

باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی! دفتر کردستان حزب حکمتیست(خط رسمی)

شرکت نکردن در انتخابات و رای ندادن، جزئی از مبارزه طبقه کارگر و زحمتکشان علیه کلیت نظام بورژوایی و سرمایه داری و مشقات و مصیبتهای آن است. انتخاب امروز مردم، تلاش، جدال و مبارزه برای آزادی و رفاه و امنیت برای کلیه شهروندان جامعه است.

باز هم انتخابات، باز هم فریب و باز هم فرصت طلبی!

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در ایران همیشه فرصتی برای جمهوری اسلامی بوده تا خود را بازسازی کرده، تغییر آرایش بدهد و بحران اقتصادی و سیاسی را از گردن رئیس جمهور و دولت پیشین باز کرده و به گردن رئیس و دولت جدید بیاویزند. این خراب کرد ببینیم آن یکی چه می کند! یا ٤ سال دیگر به همین که هست فرصت بدهید تا کارهای نکرده را تکمیل کند!

قوه اجراییه با رئیس جمهور و دولت و شوراهایشان تنها نقش ضربه گیر نظام را بر عهده دارند. این ها را می خواهند تا فردا بگویند دولت مقصر و ناتوان است وگرنه نظام خوب کار می کند. در کنار سرکوب، این یک طریقه دیگر حفظ نظام است.

علاوه بر این انتخابات برای اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسلامی از چپ و راست آن، فرصتی است که شانس خود را بیازماید تا شاید از در رانده شده از پنجره وارد شود و از این نمد برای خود کلاهی بدوزد. چه آنهایی که به دلیل اینکه بازی داده نمیشوند، آنرا تحریم می کنند وچه آنهایی که با گلایه از انتخابات و فضای «غیر دمکراتیک» آن اعلام میکنند «اگر فضا دمکراتیک بود ما هم شرکت می کردیم»، دو روی یک سکه اند. ادامهٔ مطلب »

اعتصاب غذای بیش از هزار فلسطینی در زندان‌های اسرائیل

مروان برغوثی، سیاستمدار فلسطینی زندانی و رهبر انتفاضه دوم

رادیو فرانسه:بیش از هزار فلسطینی زندانی در اسرائیل روز دوشنبه ۱۷ آوریل/ ۲۸ فروردین ماه به طور جمعی اعتصاب غذا کردند. این اعتصاب در حمایت از مروان برغوثی، سیاستمدار فلسطینی زندانی و رهبر انتفاضه دوم صورت می‌گیرد که از ۱۵ سال پیش به حبس ابد محکوم شده است.مروان برغوثی در یادداشتی که از زندان «هداریم» برای نشریه نیویورک تایمز فرستاده دلیل این اعتصاب غذا را «پایان دادن به تجاوزات» در زندان‌های اسرائیل اعلام کرده است.به گفته وی «زندانیان فلسطینی از شکنجه، درمان ناقص، رفتارهای غیرانسانی و قصور پزشکی رنج‌ می‌برند و برخی از آنها نیز در زندان کشته شده‌اند.»

مروان برغوثی همچنین در یادداشت خود بر وجود یک «آپارتاید قضائی» تاکید کرده که سبب تضمین عدم مجازات قضائی اسرائیلی‌ها در زمان ارتکاب جنایت علیه فلسطینی‌ها می‌شود. به گفته وی این آپارتاید قضائی همچنین باعث جنایت جلوه دادن مقاومت فلسطینی‌ها شده است.

از سال ۱۹۶۷ و با اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار نفر از فلسطینیان توسط دولت اسرائیل دستگیر و زندانی شده‌اند.

در چند سال گذشته بسیاری از زندانیان فلسطینی در اعتراض به وضعیت زندان‌ها به طور انفرادی اعتصاب غذا کرده‌اند که گاهی به وضعیتی «نزدیک به مرگ» رسیده‌اند. هرچند برخی از این اعتصاب غذاها باعث آزادی این زندانیان شده، اما بسیاری از آنها بلافاصله پس از آزادی بار دیگر دستگیر شده‌اند. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: