اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پرولتاریای ایران به چنان نیروئی تبدیل شده که امروز می تواند بعنوان یک بدیل مستقل و با تدبیر با اتکاء به ارتش بیشمار کارگران و زحمتکشان وارد صحنه مبارزه طبقاتی شود و جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم را به گورستان تاریخ بسپارد. جنبش چپ و کمونیستی ایران با تمام نیرو یار و یاور طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای خودرهائی است و همانگونه که در صف مقدم اردوی مبارزه آشتی ناپذیر و بی تزلزل برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مبارزمی کند، افشاء و انزوای همه محافل، باندها و دسته جات ارتجاع داخلی وابسته به قدرت های خارجی و امپریالیستی را یکی از وظایف همیشگی و تعطیل ناپذیر خود می داند. طبقه کارگر ایران تنها به اتکاء به نیروی خود رهائی از قید و بندهای استبداد و سرمایه را رقم خواهد زد.

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز فشردن صفوف و برافراشتن پرچم برای پیکارهای پیش روی اردوی میلیاردی کارگران جهان است.

جهان سرمایه داری از سال ۲۰۰۸ به این سو، دستخوش یکی از حادترین بحران های دوره موجودیت خود می باشد. نظامی که زمانی نوید آزادی و صلح و دوستی را می داد امروز در منجلابی ناشی از ستم واستثمار بشریت غوطه ور گشته است. دیگر عالیترین شکل های تمرکز سرمایه انحصاری و جهانی سازی فراگیری که چهار گوشه جهان را به عرصه بهره کشی بیرحمانه خود مبدل ساخته نمی تواند از سراشیب بحران قهقرا و انحطاط نظام مسلط بر جهان جلوگیری کند.

رقابت مهارگسیخته برای انباشت بیشتر، تصاحب مواد خام و بازارهای جدید برای سود بیشتر، مبارزه برای کسب سرکردگی نظام جهانی سرمایه داری که از جمله مظاهرآن جنگ های دائمی، ویرانگر و بی پایان است، تخریب شتابان محیط زیست و طبیعت که حاصل منطق کسب حداکثرسود بدون توجه به نیازهای زندگی بشری و ترجمان فاجعه ای است که دست نامرعی بازار در همه جوامع امروزی بدون استثناء رقم زده است نه فقط  بشریت بلکه بقای طبیعت و جهان امروز را دربرابر گزینه نابودی یا سوسیالیسم قرار داده است. ادامهٔ مطلب »

فابل صوتي جلسه‌ي دوم جلد سوم كاپيتال در دانشگاه علوم اجتماعي با حضور حسن مرتضوی

فابل صوتي جلسه‌ي دوم جلد سوم كاپيتال در دانشگاه علوم اجتماعي با حضور حسن مرتضوی

متن‌خوانی «کاپیتال (جلد سوم)» با حضور حسن مرتضوی از شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ به همت انجمن علمی جامعه‌شناسی دانشگاه تهران در دانشکدۀ علوم اجتماعی آغاز شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند صوت کامل این جلسات را دریافت نمایند.

– جلسۀ اول / شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ / دریافت صوت با حجم ۳۰ مگابایت

– جلسۀ دوم / شنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ / دریافت صوت با حجم ۳۲ مگابایت

 

* صوت جلسات آتی به تدریج و همزمان با برگزاری جلسات در همین بخش قرار خواهد گرفت.

 

قطعنامه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

کارگران در ایران امنیت شغلی ندارند از بیمه های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند؛ قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای امان شان را بریده؛ بخش های وسیعی از آحاد این طبقه با حقوق های معوقه دست به گریبانند؛ سفره شان بیش از هر زمان دیگری خالی است و گرانی فزاینده کالاها و مایحتاج عمومی رمقی برایشان باقی نگذاشته است؛ از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراض و اعتصاب محرومند و حق آزادی بیان از آنان سلب شده است؛ نمی توانند آزادانه مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر را همچون کارگران بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برگزار کنند و …

اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده و روز به روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. تعمیق و تشدید بیش از پیش تضادهای طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت، در مقابل تشدید فقر و فلاکت فزایندهی اکثریت عظیمی از کارگران و توده های مردم محروم و تحت ستم جهان، نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بشریت امروز به ارمغان آورده است. در واقع تحت سلطه و حاکمیتیک چنین مناسبات و البته در سایهی سلطه یک چنین نظام و سیاست هایی است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سرسام آوری بر دارایی ها و ثروت سرمایه داران افزوده می شود واز سوی دیگر، کارگران (همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود رفاه و آسایش را برای احاد بشر فراهم می آورند) هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خانه خرابی و فلاکت کشانده می شوند. بی جهت نیستکه بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه غیر دولتی آکسفام، دارایی تنهاهشت نفر از ثروتمندترین های جهان با دارایی بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر از جمعیت جهان برابری می کند»

اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بیانیه كانون نویسندگان ایران اول ماه مه، روز جهانی كارگر، گرامی باد!

ادامهٔ مطلب »

موقعیت مبارزات کارگری و جایگاه معلمان و بازنشستگان در گفتگو با محمدرضا شالگونی

یگانهای مدافع خلق: هیچ حملە دولت ترکیە بدون پاسخ نخواهد بود

از ۲۶ آوریل تا ۲۷ آوریل مبارزان ی.پ.گ/ی.پ.ژ در مجموع شش بار بە حملات ارتش غاصب ترکیە پاسخ دادەاند.
ی.پ.گ در بیلان کاری ضربات دو روز گذشتە بر ارتش ترکیە اعلام کرد کە در پاسخ بە ارتش ترکیە سە دستگاە تانک، ۲ نفربر، یک خودرو مجهز بە رادار، یک انبار مهمات و ۲ سنگر ارتش ترکیە را منهدم کردە است. همچنین یک نظامی دولت اشغالگر ترکیە کشتە و سە نظامی زخمی شدند.

مرکز خبر – خبرگزاری فرات:مرکز مطبوعات یگانهای مدافع با صدور بیانیەای خاطرنشان کردە کە از این پس هیچ حملە دولت ترکیە را بدون پاسخ نخواهند گذاشت و افزود:› سە دستگاە تانک، ۲ نفربر، یک خودرو مجهز بە رادار، یک انبار مهمات و ۲ سنگر ارتش ترکیە را منهدم کردەاند›

در بیانیە ی.پ.گ آمدە است:

«ساعت ۲ بامداد روز ۲۵ آوریک مرکز فرماندگی کل یگانهای مدافع خلق در کوهستان قرەچوخ از سوی هواپیماهای جنگندە رژیم ترکیە بمباران شد و در نتیجە مرکز مطبوعت، نهادهای قرارگاە و مرکز رادیو روژاوا در این منطقە هدف قرار گرفت. در این حملە ۲۰ تن از رفقا بە شهادت رسیدە و ۱۸ رفیق زخمی شدند.دولت ترکیە پس از این حملە وحشیانە، اینبار از تمام خط مرزی روژاوا حملات زمینی بە سنگرهای نیروهای ما را آغاز کرد. دولت ترکیە از خط مرزی در منطقە جندرس حومە عفرین تا شهر دربیسی  در کانتون جزیر را آماج حملە قرار داد.

نیروهای ما هم در مقابل حملات ارتش ترکیە، پاسخهای سهمگینی بە دولت ترکیە دادند و ارتش ترکیە متحمل ضربات سنگینی شدە است.

«هیچ حملەای بی‌پاسخ نخواهد بود» ادامهٔ مطلب »

سرودی زیبا از گروه هنری پیکار

این سرود بسیار زیبا و پر شور کارگری در سالهای اولیه انقلاب، بوسیله ی کمیته هنری پیکار تهیه شد. و در حقیقت برگردانی است از یک سرود لهستانی که در سال 1809 بوسیله ی انقلابیون این کشور تهیه و اجرا شد . در سال 1936 این سرود به زبانهای روسی و اسپانیایی نیز برگردان شد و در اسپانیا بوسیله ی گروههای انقلابی نظیر «پوم» نیز بطور دستجمعی اجرا شد

نامه سرگشاده اسماعیل عبدی: از دهم اردیبهشت اعتصاب غذا می کنم

با این اوصاف ، اینجانب ضمن اعلام همبستگی با تمام معلمان و کارگران ، در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ” خروج روند پیگیری پرونده‌ام از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ اعتصاب غذای خود را آغاز خواهم کرد.
اسماعیل عبدی
تهران، بند ۳۵۰ زندان اوین

خبرگزاری هرانا ـ اسماعیل عبدی، معلم زندانی، با نگارش نامه ای سرگشاده اعلام کرد در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ” صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ”خروج روند پیگیری پرونده‌ خود از حالت امنیتی به عادی” از تاریخ دهم اردیبهشت ماه دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، اسماعیل عبدی، معلم زندانی، اعلام کرده است که از دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذا خواهد زد.

متن نامه شروع اعتصاب به شرح زیر است: ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: