گفتگوی امیر جواهری با رفیق محمد رضا شالگونی پیرامون چگونگی سازمانیابی تشکلهای مستقل و سراسری کارگران و برشماری موانع موجود و …دریافت ما از مفهوم تشکل مستقل ، دربرنامه تلویزیون راه کارکر در آستانه اول ماه مه 1397

 

 

Advertisements

عمری در کار

این ترانه سرود اولین بار در نمایشنامه عباس آقا کارگر ایران ناسیونال که نویسنده و کارگردان آن رفیق فدایی سعید سلطانپور بود اجرا گردید.

بیانیه ی کانون نویسندگان ایران: فرخنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر

کانون نویسندگان ایران، کانون کارگران فکری و فرهنگی، روز اول ماه مه را به همه ی کارگران ایران و جهان شادباش می گوید و بر خواست همیشگی خود، حق آزادی بیان کارگران و حق ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری، پای می فشارد.

اول ماه مه است; روز جهانی کارگر. گزافه نیست اگر بگوییم از سیصد و شصت و پنج روز سال، بیش از سیصد و شصت روز آن پایکوب سرمایه داران، استثمارگران ریز و درشت، ستاره های رسانه ای، مدیران وُ کلّاشان وُ قلّاشان وُ مفتخوران وُ «کارآفرینان» است و تنها یک روز ، روز طبقه ی کارگر جهانی است، روزی که در خاستگاه خود به خون سرخ کارگران رنگین شده است.

در این روز، در هر جای این جهان ستم زده، جهان «متمدن»، هر جا که مجال دم زدنی هست، کارگران از زن و مرد، دست از کار می کشند، کوی و برزن را از جشن و پایکوبی و سرودِ شادی خود سرشار می کنند، به خیابان ها می آیند، راهپیمایی می کنند و فریاد بر می آورند: ادامهٔ مطلب »

نیروهای امنیتی چرا از روز جهانی کارگر وحشت دارند؟ محمود صالحی

اگر نیروهای امنیتی تمام خانواده ما را در یک لحظه به قول خودشان از بین ببرند . یقین داشته باشند که ما بزر هستیم و بعد از مرگ ما، جوانه های تازه ای می رویند وعلیه سرمایه داران و حامیان آنان به میدان خواهند آمد. ماموران امنیتی در شهر سقز خوب می دانند که با سرکوب و ارعاب نمی توانند کارگران معترض به وضعیت موجود را مرعوب کنند. ماموران خوب می دانند که صدای برابری طلبی ما کارگران یک روز گلوی سرمایه داران را خواهند فشرد و به استثمار آنان برای همیشه پایان خواهند داد.

11 اردیبهشت برابر با اول ماه مه روز جهانی کارگر، کارگران در سراسر جهان به پاس ارج نهادن به فداکاری کارگران امریکایی که 131 سال پیش به خیابانها آمدند و علیه ساعت کار اضافه و دستمزد بخورونمیر اعتراض کردند, مراسم های را برگزار می کنند. دولت سرمایه داری امریکا به صفوف کارگران معترض حمله کرد و تعداد زیادی از کارگران را دستگیر و روانه زندان کردند. بعد از مدتی یک دادگاه فرمایشی برای تعدادی از رهبران آن اعتراضات تشکیل شد و 4 نفر از رهبران کارگران را به اعدام محکوم نمودند. به دنبال این واقعه هر ساله کارگران در سراسر جهان در آن روز معیین به خیابانها می آیند و علیه نظام سرمایه داری و حامیان آنان اعلام جنگ می کنند و قدرت طبقاتی خود را به نمایش می گذارند.
ایران و کردستان نیز مستثنی از این قاعده نیست و هر ساله کارگران در اکثر شهرها و در مکان های مختلف این روز را گرامی می دارند. ادامهٔ مطلب »

اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

پرولتاریای ایران به چنان نیروئی تبدیل شده که امروز می تواند بعنوان یک بدیل مستقل و با تدبیر با اتکاء به ارتش بیشمار کارگران و زحمتکشان وارد صحنه مبارزه طبقاتی شود و جمهوری اسلامی و نظام سرمایه داری حاکم را به گورستان تاریخ بسپارد. جنبش چپ و کمونیستی ایران با تمام نیرو یار و یاور طبقه کارگر و زحمتکشان ایران برای خودرهائی است و همانگونه که در صف مقدم اردوی مبارزه آشتی ناپذیر و بی تزلزل برای سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی مبارزمی کند، افشاء و انزوای همه محافل، باندها و دسته جات ارتجاع داخلی وابسته به قدرت های خارجی و امپریالیستی را یکی از وظایف همیشگی و تعطیل ناپذیر خود می داند. طبقه کارگر ایران تنها به اتکاء به نیروی خود رهائی از قید و بندهای استبداد و سرمایه را رقم خواهد زد.

اول ماه مه، روز جهانی کارگر، روز همبستگی، روز فشردن صفوف و برافراشتن پرچم برای پیکارهای پیش روی اردوی میلیاردی کارگران جهان است.

جهان سرمایه داری از سال ۲۰۰۸ به این سو، دستخوش یکی از حادترین بحران های دوره موجودیت خود می باشد. نظامی که زمانی نوید آزادی و صلح و دوستی را می داد امروز در منجلابی ناشی از ستم واستثمار بشریت غوطه ور گشته است. دیگر عالیترین شکل های تمرکز سرمایه انحصاری و جهانی سازی فراگیری که چهار گوشه جهان را به عرصه بهره کشی بیرحمانه خود مبدل ساخته نمی تواند از سراشیب بحران قهقرا و انحطاط نظام مسلط بر جهان جلوگیری کند.

رقابت مهارگسیخته برای انباشت بیشتر، تصاحب مواد خام و بازارهای جدید برای سود بیشتر، مبارزه برای کسب سرکردگی نظام جهانی سرمایه داری که از جمله مظاهرآن جنگ های دائمی، ویرانگر و بی پایان است، تخریب شتابان محیط زیست و طبیعت که حاصل منطق کسب حداکثرسود بدون توجه به نیازهای زندگی بشری و ترجمان فاجعه ای است که دست نامرعی بازار در همه جوامع امروزی بدون استثناء رقم زده است نه فقط  بشریت بلکه بقای طبیعت و جهان امروز را دربرابر گزینه نابودی یا سوسیالیسم قرار داده است. ادامهٔ مطلب »

قطعنامه مشترک سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری گرامی باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر!

کارگران در ایران امنیت شغلی ندارند از بیمه های اجتماعی مکفی و کارآمد برخوردار نیستند؛ قراردادهای موقت و شرکت های پیمانکاری و واسطه ای امان شان را بریده؛ بخش های وسیعی از آحاد این طبقه با حقوق های معوقه دست به گریبانند؛ سفره شان بیش از هر زمان دیگری خالی است و گرانی فزاینده کالاها و مایحتاج عمومی رمقی برایشان باقی نگذاشته است؛ از حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری و حق اعتراض و اعتصاب محرومند و حق آزادی بیان از آنان سلب شده است؛ نمی توانند آزادانه مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر را همچون کارگران بسیاری دیگر از کشورهای دنیا برگزار کنند و …

اول ماه مه، روز جهانی کارگر روز اتحاد و همبستگی بین المللی کارگران در سرتاسر دنیا را در شرایطی گرامی می داریم که فاصله طبقاتی و شکاف میان سرمایه داران و کارگران به بالاترین حد خود رسیده و روز به روز نیز بر شدت و حدت آن افزوده می شود. تعمیق و تشدید بیش از پیش تضادهای طبقاتی و افزایش روزافزون درآمد و ثروت اقلیتی از سرمایه داران و صاحبان قدرت، در مقابل تشدید فقر و فلاکت فزایندهی اکثریت عظیمی از کارگران و توده های مردم محروم و تحت ستم جهان، نمایشی از چهره عریان و آشکار بربریت و توحشی است که نظام گندیده و ضدکارگری سرمایه داری، برای اکثریت قریب به اتفاق کارگران و بشریت امروز به ارمغان آورده است. در واقع تحت سلطه و حاکمیتیک چنین مناسبات و البته در سایهی سلطه یک چنین نظام و سیاست هایی است که به ویژه در اوضاع و احوال کنونی جهان، از یک سو به شکل لجام گسیخته و سرسام آوری بر دارایی ها و ثروت سرمایه داران افزوده می شود واز سوی دیگر، کارگران (همه ی آنان که کار می کنند و با کار و تولید خود رفاه و آسایش را برای احاد بشر فراهم می آورند) هر روز فقیرتر و بی چیزتر شده و به فقر، خانه خرابی و فلاکت کشانده می شوند. بی جهت نیستکه بر اساس جدیدترین گزارش مؤسسه غیر دولتی آکسفام، دارایی تنهاهشت نفر از ثروتمندترین های جهان با دارایی بیش از 3 میلیارد و 600 میلیون نفر از جمعیت جهان برابری می کند»

اعلامیه اول ماه مه ۲۰۱۷ شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

بیانیه كانون نویسندگان ایران اول ماه مه، روز جهانی كارگر، گرامی باد!

ادامهٔ مطلب »

سرودی زیبا از گروه هنری پیکار

این سرود بسیار زیبا و پر شور کارگری در سالهای اولیه انقلاب، بوسیله ی کمیته هنری پیکار تهیه شد. و در حقیقت برگردانی است از یک سرود لهستانی که در سال 1809 بوسیله ی انقلابیون این کشور تهیه و اجرا شد . در سال 1936 این سرود به زبانهای روسی و اسپانیایی نیز برگردان شد و در اسپانیا بوسیله ی گروههای انقلابی نظیر «پوم» نیز بطور دستجمعی اجرا شد

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: