طبقات وطبقه کارگر درجهان سرمایه داری قسمت اول گفتگو ی فرامرز رفیعی از تلویزیون دریچه با محمدرضا شالگونی

Advertisements

زندگینامه احمد نوین در کشاکش زندگی و اشاراتی به وقایع آن دوران

سخنرانی حسن حسام ، روبن مارکاریان و یدی شیشوانی در نشست ۲۳ اکتبر اتحاد نیروهای چپ

گزارش تلویزیون برابری از نشست پالتاکی «شورای نمایندگان اتحاد نیروهای چپ و کمونیست ایران» در تاریخ یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ درباره «موقعیت کنونی، فرصتها و موانع همکاری نیروهای چپ و کمونیست». سخنرانان: حسن حسام از سازمان راه کارگر – روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) و یدی شیشوانی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

این کشته ها را انکار می کنند!

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند ...

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند …

 اخبار روز – حکومت زبان به اعتراف گشوده است. بعد از 28 سال، به قتل عام گسترده در زندان های سیاسی ایران اعتراف می کنند. این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است. هیچ کس در قتل عام هزاران زندانی سیاسی دست بسته، حق را به جانب قاتلین و اعدام کنندگان نخواهد داد.
حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته و کشتار سال 67 را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. می کوشند با توسل به سیاست های سازمان مجاهدین کشتارها را توجیه کنند. آن ها در این توجیهات واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. نامی از آن ها نمی برند زیرا نمی توان حتی با توجیهات امروز حکومتی ها اعدام آن ها را – که ربطی به «سیاست منافقین» نداشت، مشروع جلوه داد.
این سنگر نیز فرو خواهد ریخت. ادامهٔ مطلب »

حق رای عمومی و رابطه آن با دولت کارگری، مناظره آرش کمانگر و حسن بهزاد در پالتاک

كمون پاريس‏ و دريافت ماركس‏ از ديكتاتورى پرولتاريا !مونتى جانستون ترجمه روبن مارکاریان

جوهر کمون پاریس برای مارکس مستلزم دموکراسی همه جانبه مشارکتی است همراه با ترکیب دموکراسی مستقیم در پایه با انتخابات در سطوح منطقه ای و ملی که در آن نمایندگان تحت نظارت دائمی و گزارش‏ به پائین کار می کنند

جوهر کمون پاریس برای مارکس مستلزم دموکراسی همه جانبه مشارکتی است همراه با ترکیب دموکراسی مستقیم در پایه با انتخابات در سطوح منطقه ای و ملی که در آن نمایندگان تحت نظارت دائمی و گزارش‏ به پائین کار می کنند

مقدمه مترجم :  مقاله مونتی جانستون درباره «کمون پاریس و دریافت مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا» یکی از مقالات با ارزش در تشریح نظریه دولت کارگری مارکس و انگلس در پرتو تجربه کمون پاریس است.

مونتی جانستون نشان می دهد که سوسیالیسم مارکس حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم و به دست و توسط اکثریت عظیم است و این اصل از نظر مارکس وانگلس نه فقط در جوامعی که در آن ها پرولتاریا اکثریت جمعیت را تشکیل می دهد مصداق دارد بلکه در جوامعی نیز که طبقات غیرپرولتری به ویژه دهقانان وزن و حضور مهمی دارند و طبقه کارگر هنوز اکثریت جمعیت را تشکیل نمی دهد بدون رضایت و مشارکت اکثریت جامعه و به ویژه طبقات تحتانی که به مدد نفوذ سیاسی یا هژمونی طبقه کارگر ممکن می شود نظام سوسیالیستی نمی تواند ایجاد شود.پرداختن به دیکتاتوری پرولتاریا و روشن ساختن مفهوم آن در نزد مارکس وانگلس از موارد مهم دیگر این مقاله است. جانستون نشان می دهد که این اصطلاح معادل دیگری برای «دولت کارگری»، «سلطه سیاسی طبقه کارگر» و یا «حاکمیت طبقه کارگر» بوده است و برخلاف تحریفات استالینی از این واژه و قرار دادن آن در برابر دمکراسی، دولت کارگری از نقطه نظر مارکس و انگلس تعمیق دمکراسی و گسترش آن به حیطه اقتصادی و اجتماعی بوده است  و نه تعلیق دمکراسی.آیا کمون توانست در طول موجودیت خود سوسیالیسم را برقرار کند ؟کمون با هفتاد و دو روز موجودیت خود فرصت آن را نیافت که انقلاب اقتصادی راعملی کند و حاکمیت اقتصادی اکثریت را بر اقلیت بهره کش عملی سازد و به این ترتیب بزرگترين معيار اجتماعى كمون موجوديت كارگرى آن و نیز خصلت اجتماعی جمهوری ایجاد شده توسط کمون پاریس بود. ادامهٔ مطلب »

پیام حمایت سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) به مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه برای اعلام رسمی بنیان گذاری فدرالیسم منطقه ای شمال سوریه

با بهترین درودهای انترناسیونالیستی! گرامی باد یاد همه شهدائی که حماسه رهائی "روژآوا – شمال سوریه" را آفریدند! و با امید به همراهی و همکاری همه نیروهائی که برای آزادی و سوسیالیسم می جنگند! زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

با بهترین درودهای انترناسیونالیستی!
گرامی باد یاد همه شهدائی که حماسه رهائی «روژآوا – شمال سوریه» را آفریدند!
و با امید به همراهی و همکاری همه نیروهائی که برای آزادی و سوسیالیسم می جنگند!
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

رفقا و دوستان گرامی ! پایان کار موفقیت آمیز «مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه» را به شما و یکایک شرکت کنندگان و همه خلق های شمال سوریه که در بنیان گذاری نظام فدرالی مناطق شمالی سوریه شرکت کرده اند، تبریک می گوئیم. با برگزاری مجلس موسسان، شما بنیان گذاری نظام فدرالی دمکراتیک در شمال سوریه و اصول پایه ای آن را رسماً اعلام کرده و به این شکل یک موفقیت بزرگ در پیکار برای آزادی و عدالت اجتماعی را به ثبت رساندید.

در خاورمیانه ای که اکثر کشورهای آن از تنوعات ملی، مذهبی و فرهنگی پررنگی برخورداند و سرکوب های بیرحمانه و تبعیض های نهادینه علیه این اقلیت ها یک سنت کهنسال و قاعده  غیرقابل بحث به شمار می رود، ارائه یک راه حل اصولی و دمکراتیک برای حل تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی به شکل فدرالیسم منطقه ای، آن هم در متن حادترین کانون بحران خاورمیانه و جهان دست آوردی سترگ است که الگوئی عملی و واقعی در برابر ملیت ها و اقلیت های تحت ستم منطقه ما قرار می دهد.

 این الگو بهترین ترجمان عملی ساختن حقوق ملیت های تحت ستم براساس حق ملل درتعیین سرنوشت خود و اتحاد داوطلبانه آن ها در چهارچوب یک کشور واحد است. تاکید بیانیه بر اتحاد فدرال دموکراتیک «روژآوا – شمال سوریه» و مبنا قرار دادن فدرالیسم بر اساس منطقه ای و نه ملی- قومی خصلت اصولی این نوع فدرالیسم را که بنیان خود را درست در خلاف جهت دامن زدن به نفرت ها و تنش های ملی، مذهبی و قومی قرار می دهد، برجسته می سازد. وجه دیگر خصلت دمکراتیک این فدرالیسم تاکید بر پیوستن داوطلبانه مناطقی است که از زیر یوغ نیروهای جهادی رها می شوند و بنابراین آن ها می توانند آزادانه در پیوستن یا عدم پیوستن خود به منطقه فدرال تصمیم گیری کنند. ادامهٔ مطلب »

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: