جایگاه و توان چپ

اگر چپ را توانِ پراتیکی و نهادینِ واقعا موجودِ گرایش ضدسرمایه‌دارانه‌ی جنبش اجتماعیِ کنونی بدانیم که در راستای تحقق هدف‌هایش، ظرفیتِ از میان برداشتن موانع سیاسی سد راه خود را دارد، آن‌گاه چپ، جایگاهی استوار و نقشی تعیین‌کننده در آینده‌ی سیاسی ایران خواهد داشت، حتی در چشم‌اندازی کوتاه مدت.

درست است که آن‌چه «چپ» نامیده می‌شود در جنبش کنونی نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؛ نمی‌تواند داشته‌باشد. درست است که این «چپ»، کم‌توان است و در ابعادی به بزرگی دستگاه مختصات شرایط سیاسیِ کنونیِ جامعه‌ی امروزِ ایران و دگرگونی‌ها و چشم‌اندازهای ـ دست‌کم، کوتاه‌مدت ـ آن، حضوری آشکار و مؤثر ندارد.

منظور از چپ، دیدگاه، چشم‌انداز و پروژه‌ای سیاسی است که جامعه‌ای عاری از سلطه و استثمار را ورای جامعه‌ی بورژوایی و شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ضروری و ممکن می‌داند و خود را در مبارزه‌ی نیروهای اجتماعی و سیاسی‌ای که توان و خواستِ براندازیِ روابط سلطه و استثمار و برپایی چنان جامعه‌ای را دارند، شریک می‌داند. گزینش‌ها و راهکارها و نگاهی که گرایش‌های گوناگون درون این چپ از شیوه‌ی مبارزه، راه‌ها و بیراهه‌های آن، کوتاهی و درازی یا سهولت و دشواری راه و نیز تصویر و تصوری که از آن جامعه‌ی آینده دارند، مانع از اطلاق عنوان «چپ» به آنها نیست. می‌دانیم که عنوان و واژه‌ی «چپ» به‌خودی خود، حد و مرزهای سیاسی دقیقی را روشن نمی‌کند و تعریف نادقیق فوق نیز، فقط برای روشن کردنِ علل و مصداق اطلاق ماست. ادامهٔ مطلب »

ایران، چپ را فرامی خواند! به یاد جانبازی های نسل سیاهکل گفتگوی رادیو پیام آزادی در جمعه۲۰ بهمن ۱٣۹۶ – ۹ فوريه ۲۰۱٨ با محمد رضا شالگونی

ایران، چپ را فرامی خواند!
به یاد جانبازی های نسل سیاهکل
گفتگوی رادیو پیام آزادی در جمعه۲۰ بهمن ۱٣۹۶ – ۹ فوريه ۲۰۱٨ با
محمد رضا شالگونی

ویدا موحد ها، نرگس حسینی ها هستند که انقلاب ایران را رهبری می کنند. در مقابلشان سر تعظیم فرود می آوریم. آمدن چپ محتوم نیست. چپ باید خود را برای تحولات بزرگ آماده کند. سنگر بندی توده ای درمیان مردم محروم و پیوند خوردن با آنان وتجدید آرایش در چپ. ما باید تجارب جنبش کمونیستی ، جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی را بیاموزیم. خیزش دی را باید جدی بگیریم. نام فدائی گویای سرسپردگی به مردم ، سازش ناپذیری درمقابل دیکتاتوری و ازخود گذشتگی دردفاع از مردم وحاکمیت آنان است . گویای ،خود را وقف آرمان های مردم نمودن ، مبارزه برای آزادی ، مبارزه برای سوسیالیسم و استقلال کشوربود که هیچگاه نمی توان آنها را فراموش کرد. بعد از انقلاب متاسفانه بخش بزرگی از این سازمان به منطق فدائی پشت کردند. نمی توان هم فدائی بود و هم با تاریک اندیشی ایی که برمی خاست کنار آمد.

طبقات وطبقه کارگر درجهان سرمایه داری قسمت اول گفتگو ی فرامرز رفیعی از تلویزیون دریچه با محمدرضا شالگونی

زندگینامه احمد نوین در کشاکش زندگی و اشاراتی به وقایع آن دوران

سخنرانی حسن حسام ، روبن مارکاریان و یدی شیشوانی در نشست ۲۳ اکتبر اتحاد نیروهای چپ

گزارش تلویزیون برابری از نشست پالتاکی «شورای نمایندگان اتحاد نیروهای چپ و کمونیست ایران» در تاریخ یکشنبه ۲۳ اکتبر ۲۰۱۶ درباره «موقعیت کنونی، فرصتها و موانع همکاری نیروهای چپ و کمونیست». سخنرانان: حسن حسام از سازمان راه کارگر – روبن مارکاریان از سازمان کارگران انقلابی (راه کارگر) و یدی شیشوانی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

این کشته ها را انکار می کنند!

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند ...

حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته، کشتار سال ۶۷ را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. کشتار را به بهانه ی آن توجیه می کنند. در این توجیه واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. اسامی برخی کشته شدگانی را که همجنان انکار می شوند، در این جا ببیند …

 اخبار روز – حکومت زبان به اعتراف گشوده است. بعد از 28 سال، به قتل عام گسترده در زندان های سیاسی ایران اعتراف می کنند. این اعتراف، هر چند با قیافه ای حق به جانب و مصمم صورت می گیرد، و با توجیهات کثیف از جنس همان اعدام ها همراه است، اما همانند حباب بر آب است. هیچ کس در قتل عام هزاران زندانی سیاسی دست بسته، حق را به جانب قاتلین و اعدام کنندگان نخواهد داد.
حکومت اسلامی یک گام به عقب نشسته و کشتار سال 67 را گردن گرفته و در سنگر دوم کمین کرده است. نام این سنگر «منافقین خلق» است. می کوشند با توسل به سیاست های سازمان مجاهدین کشتارها را توجیه کنند. آن ها در این توجیهات واقعیت دیگری را پنهان می کنند. کشتار صدها زندانی سیاسی چپ. نامی از آن ها نمی برند زیرا نمی توان حتی با توجیهات امروز حکومتی ها اعدام آن ها را – که ربطی به «سیاست منافقین» نداشت، مشروع جلوه داد.
این سنگر نیز فرو خواهد ریخت. ادامهٔ مطلب »

حق رای عمومی و رابطه آن با دولت کارگری، مناظره آرش کمانگر و حسن بهزاد در پالتاک

كمون پاريس‏ و دريافت ماركس‏ از ديكتاتورى پرولتاريا !مونتى جانستون ترجمه روبن مارکاریان

جوهر کمون پاریس برای مارکس مستلزم دموکراسی همه جانبه مشارکتی است همراه با ترکیب دموکراسی مستقیم در پایه با انتخابات در سطوح منطقه ای و ملی که در آن نمایندگان تحت نظارت دائمی و گزارش‏ به پائین کار می کنند

جوهر کمون پاریس برای مارکس مستلزم دموکراسی همه جانبه مشارکتی است همراه با ترکیب دموکراسی مستقیم در پایه با انتخابات در سطوح منطقه ای و ملی که در آن نمایندگان تحت نظارت دائمی و گزارش‏ به پائین کار می کنند

مقدمه مترجم :  مقاله مونتی جانستون درباره «کمون پاریس و دریافت مارکس از دیکتاتوری پرولتاریا» یکی از مقالات با ارزش در تشریح نظریه دولت کارگری مارکس و انگلس در پرتو تجربه کمون پاریس است.

مونتی جانستون نشان می دهد که سوسیالیسم مارکس حاکمیت اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم و به دست و توسط اکثریت عظیم است و این اصل از نظر مارکس وانگلس نه فقط در جوامعی که در آن ها پرولتاریا اکثریت جمعیت را تشکیل می دهد مصداق دارد بلکه در جوامعی نیز که طبقات غیرپرولتری به ویژه دهقانان وزن و حضور مهمی دارند و طبقه کارگر هنوز اکثریت جمعیت را تشکیل نمی دهد بدون رضایت و مشارکت اکثریت جامعه و به ویژه طبقات تحتانی که به مدد نفوذ سیاسی یا هژمونی طبقه کارگر ممکن می شود نظام سوسیالیستی نمی تواند ایجاد شود.پرداختن به دیکتاتوری پرولتاریا و روشن ساختن مفهوم آن در نزد مارکس وانگلس از موارد مهم دیگر این مقاله است. جانستون نشان می دهد که این اصطلاح معادل دیگری برای «دولت کارگری»، «سلطه سیاسی طبقه کارگر» و یا «حاکمیت طبقه کارگر» بوده است و برخلاف تحریفات استالینی از این واژه و قرار دادن آن در برابر دمکراسی، دولت کارگری از نقطه نظر مارکس و انگلس تعمیق دمکراسی و گسترش آن به حیطه اقتصادی و اجتماعی بوده است  و نه تعلیق دمکراسی.آیا کمون توانست در طول موجودیت خود سوسیالیسم را برقرار کند ؟کمون با هفتاد و دو روز موجودیت خود فرصت آن را نیافت که انقلاب اقتصادی راعملی کند و حاکمیت اقتصادی اکثریت را بر اقلیت بهره کش عملی سازد و به این ترتیب بزرگترين معيار اجتماعى كمون موجوديت كارگرى آن و نیز خصلت اجتماعی جمهوری ایجاد شده توسط کمون پاریس بود. ادامهٔ مطلب »

پیام حمایت سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر) به مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه برای اعلام رسمی بنیان گذاری فدرالیسم منطقه ای شمال سوریه

با بهترین درودهای انترناسیونالیستی! گرامی باد یاد همه شهدائی که حماسه رهائی "روژآوا – شمال سوریه" را آفریدند! و با امید به همراهی و همکاری همه نیروهائی که برای آزادی و سوسیالیسم می جنگند! زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

با بهترین درودهای انترناسیونالیستی!
گرامی باد یاد همه شهدائی که حماسه رهائی «روژآوا – شمال سوریه» را آفریدند!
و با امید به همراهی و همکاری همه نیروهائی که برای آزادی و سوسیالیسم می جنگند!
زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

رفقا و دوستان گرامی ! پایان کار موفقیت آمیز «مجلس موسسان اتحاد فدرال دموکراتیک روژآوا – شمال سوریه» را به شما و یکایک شرکت کنندگان و همه خلق های شمال سوریه که در بنیان گذاری نظام فدرالی مناطق شمالی سوریه شرکت کرده اند، تبریک می گوئیم. با برگزاری مجلس موسسان، شما بنیان گذاری نظام فدرالی دمکراتیک در شمال سوریه و اصول پایه ای آن را رسماً اعلام کرده و به این شکل یک موفقیت بزرگ در پیکار برای آزادی و عدالت اجتماعی را به ثبت رساندید.

در خاورمیانه ای که اکثر کشورهای آن از تنوعات ملی، مذهبی و فرهنگی پررنگی برخورداند و سرکوب های بیرحمانه و تبعیض های نهادینه علیه این اقلیت ها یک سنت کهنسال و قاعده  غیرقابل بحث به شمار می رود، ارائه یک راه حل اصولی و دمکراتیک برای حل تبعیض های ملی، مذهبی و فرهنگی به شکل فدرالیسم منطقه ای، آن هم در متن حادترین کانون بحران خاورمیانه و جهان دست آوردی سترگ است که الگوئی عملی و واقعی در برابر ملیت ها و اقلیت های تحت ستم منطقه ما قرار می دهد.

 این الگو بهترین ترجمان عملی ساختن حقوق ملیت های تحت ستم براساس حق ملل درتعیین سرنوشت خود و اتحاد داوطلبانه آن ها در چهارچوب یک کشور واحد است. تاکید بیانیه بر اتحاد فدرال دموکراتیک «روژآوا – شمال سوریه» و مبنا قرار دادن فدرالیسم بر اساس منطقه ای و نه ملی- قومی خصلت اصولی این نوع فدرالیسم را که بنیان خود را درست در خلاف جهت دامن زدن به نفرت ها و تنش های ملی، مذهبی و قومی قرار می دهد، برجسته می سازد. وجه دیگر خصلت دمکراتیک این فدرالیسم تاکید بر پیوستن داوطلبانه مناطقی است که از زیر یوغ نیروهای جهادی رها می شوند و بنابراین آن ها می توانند آزادانه در پیوستن یا عدم پیوستن خود به منطقه فدرال تصمیم گیری کنند. ادامهٔ مطلب »

دلنوشته ای از امیر امیر قلی زندانی سیاسی و فعال چپ گرا

پس امروز رسا‌تر از همیشه فریاد می‌کشم، خطاب به دجالان و دیکتاتور‌ها، حسرت یک آه را به دلتان خواهم گذاشت تا لحظه ی مرگ خم به ابرویم نخواهم آورد.   زنده باد آزادی زنده باد برابری زنده باد سوسیالیست   امیر امیر قلی اوین بند ۸

پس امروز رسا‌تر از همیشه فریاد می‌کشم، خطاب به دجالان و دیکتاتور‌ها، حسرت یک آه را به دلتان خواهم گذاشت تا لحظه ی مرگ خم به ابرویم نخواهم آورد.
زنده باد آزادی زنده باد برابری زنده باد سوسیالیست
امیر امیر قلی اوین بند ۸

«علی (امیر) امیرقلی»، دانشجوی اخراجی مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد قزوین که به تازگی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» به اتهام “توهین به مقدسات”، “تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی”، ” اجتماع و تبانی” و “توهین به رهبری” ” به ۲۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس  ماده ۱۳۴ قانون مجازات و با تجمیع جرائم،  تنها حداکثر هفت سال و نیم از مجازات تعیین شده قابلیت اجرا است، دلنوشته ای را در خصوص محکومیت خود از زندان منتشر کرده است که درپی می آید.

به گزارش کمپین دفاع اززندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی محبوس در بند ۸ زندان اوین در خصوص حکم صادره، دلنوشته ای را از زندان اوین منتشر کرده است که در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته است.

ادامهٔ مطلب »

چپ و مساله ملی در پرتو تحولات مساله کرد در خاورمیانه – روبن مارکاریان

ترور در پاریس و پیامدهای آن گفتگوی رضا سپیدرودی با محمد رضا شالگونی و روبن مارکاریان

جعفرعظیم زاده برای اجرای حکم شش سال حبس به زندان رفت

علیرغم عدم اطلاع رسانی عمومی درمورد حضور آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز ، با این وجود تعدادی از دوستان و کارگران همراه ایشان وتعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند.

علیرغم عدم اطلاع رسانی عمومی درمورد حضور آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز ، با این وجود تعدادی از دوستان و کارگران همراه ایشان وتعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند.

بر اساس ابلاغیه شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 33 اوین، جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه 17/8/94 ساعت ده صبح برای تحمل شش سال زندان به دادسرای مستقر در زندان اوین رفت.
علیرغم عدم اطلاع رسانی عمومی درمورد حضور آقای عظیم زاده برای تاریخ امروز ، با این وجود تعدادی از دوستان و کارگران همراه ایشان وتعدادی نیز قبل از حضور وی بمنظور اعتراض و دیدار با این کارگرمبارز سرشناس در محوطه زندان اوین حضوریافتند.
این کارگران که از نقاط مختلف از جمله سنندج، اصفهان، کرج و تهران برای مشایعت و قدرشناسی از این فعال کارگری که به جرم بیش از یک دهه تلاش های پیگیر در طرح مطالبات کارگران بویژه افزایش مزد وبعنوان صدای رسای اعتراض کارگری اینک راهی زندان شده بود، در فضایی از اندوه و خشم و اعتراض وانزجار برای مدت کوتاهی گردهم آمدند تا این چهره خوشنام کارگری را همراهی کنند. ادامهٔ مطلب »

کوروش_بخشنده‬ و » ‫کوروش‬ کبیر!!!»

11219615_10208003589671349_7612753769246742489_n‫سایت خبری سیاسی خاوران : جنبش_کارگری‬ و کمونیستی ایران بار دیگر یکی از یاران وفادار خود را از دست داد . کورش بخشنده را . مسئول مستقیم ایست قلبی این زندانی مقاوم زندان های حکومت اسلامی ، همچون شاهرخ زمانی ، کسی نیست جز همین حکومت کارگر کش . کورش بخشنده از اعضای «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری»، عضو هیئت اجرایی «کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد» طی سال های گذشته مدام تحت کنترل ، دستگیری ، آزار و اذیت مآمورین نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار داشت . در مراسم آخرین وداع با رفیق بخشنده ، ‫#‏سنندج‬ خونین و همیشه قهرمان سرخ بود . سرخ تر از همیشه . گورستان » بهشت محمدی » این شهر بویژه . گورستانی که شاهد همسرائی سرود پر طنین انترناسیول بود . مرگ کورش ها ، شاهرخ ها و …… جنبش كارگرى را داغدار و سوگوار می کند ، ولی از پایش نمی اندازد . بلند می شود و نبردهای سرنوشت ساز آتی را به پیش خواهد برد . چرا که راه رهبران طبیعی تا آخرين نبرد ادامه خواهد یافت . گفتارتازه ‫#‏شاهين_نجفی‬ این هنرمند همدست توده ها و پایمال شدگان در رثای کورش بخشنده و در تقابل برحق با » فرزندان کوروش کبیر !!!» و نیروهای شبه فاشیست » آریائی » چه به موقع بود . زنده باشی شاهین جان

شرکت گسترده مردم سنندج در مراسم خاک سپاری فعال سیاسی کمونیست ، کورش بخشنده

ادامهٔ مطلب »

اطلاعیه شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست در اعتراض به بازداشت علی نجاتی ، محکومیت نه سال زندان محمود صالحی و سایرین

ما

ما «شورای نمایندگان احزاب ، سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست» ، همه سازمان های چپ ، کمونیست و آزادی خواه ،اتحادیه ها و سندیکاها و فدراسیون های کارگری پیشرو در سراسر دنیا را فرا می خوانیم که در جهت آزادی کارگران زندانی، همبستگی و اتحاد مبارزاتی و طبقاتی خودرا با کارگران و زحمتکشان ایران ،به هرشکل ممکن اعلام نمایند.

اخیرا و پس از قتل کارگر پیشرو و کمونیست ، رفیق شاهرخ زمانی، فشار بیشتری از سوی دستگاه های سرکوبگر رژیم بر فعالان و پیشروان جنبش کارگری، معلمان و فعالان مدنی وارد شده و شمار بیشتری از آنان را مورد انواع پیگردهای ارتجاعی و ضد بشری تازه قرار داده است.ازجمله بازداشت علی نجاتی از  پایه گذاران سندیکای نیشکر هفت تپه شوش و انتقال وی به زندان اوین و سپس زندان کارون اهواز، اعلام محکومیت  نه  ساله برای محمود صالحی از بنیانگذازان سندیکای صنف خباز و از اعضاء موسس کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری ، افزایش سه سال دیگر زندان به «حکم » شش ساله  رسول بداقی ازنمایندگان جنبش معلمان در شرایطی که نامبرده پنج سال اخیر را در زندان گذرانده، بازداشت سه فعال مدنی در اندیمشک به نام های شاپور رشنو،علی محمد جهانگیری و عزت جعفری.تایید حکم هفت سال و نیمه تازه برای فعال زندانی جنبش کارگری بهنام ابراهیم زاده فعال کارگری کودکان کارو خیابان، و ازاعضاء کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگران ایران  علاوه بر محکومیت های پیشین و ده ها زندانی و بازداشتی و تحت پیگرد و منتظر «حکم» ، بازداشت علی فائض پور فعال کارگری و از سازمانگران مراسم خاکسپاری شاهرخ زمانی در تبریز ، دادگاهی نمودن کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و عضو هبات اجرایی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد و غیره…علی نجاتی از بیماری قلبی در رنج است و محمود صالحی با از دست دادن کلیه ها در طی بازداشت ها و زندان شدن ها ، یک بیمار دیالیزی است. ادامهٔ مطلب »

یاران و رفقای مان را این بار در ‏آنکارا‬ غرقه در خون کردند ! سایت سیاسی،خبری خاوران

در سوروچ به خاک و خون مان کشیدند ، ولی در آنکارا دوباره با قامتی استوار ظاهر شدیم ، تا با پنجه در پنجه افکندن با دشمنان مان ، بهروزی ، صلح ، آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی را به چنگ آوریم .

در سوروچ به خاک و خون مان کشیدند ، ولی در آنکارا دوباره با قامتی استوار ظاهر شدیم ، تا با پنجه در پنجه افکندن با دشمنان مان ، بهروزی ، صلح ، آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی را به چنگ آوریم .

یاران و رفقای مان را این بار در ‫#‏آنکارا‬ غرقه در خون کردند .
ما ریشه در خاکیم !
سایت سیاسی خبری خاوران : در طول تاریخ هزاران هزاران نفر مان را کشتند ، سر بلند کردیم . هزاران هزاران نفرمان را تیرباران و حلقه بدار کردند و در خاوران ها خاکمان کردند ، سربلند کردیم . در آرژانتین ، بولیوی ،شیلی ، اروگوئه ، ویتنام ، مصر به قتل رسیدیم ، سربلند کردیم . در قندیل سرفراز بمباران شدیم ، سربلند کردیم . در کوبانی می خواستند سربه نیست مان کنند ، امانشان ندادیم . کشته ها دادیم ولی سر بلند کردیم . در سوروچ به خاک و خون مان کشیدند ، ولی در آنکارا دوباره با قامتی استوار ظاهر شدیم ، تا با پنجه در پنجه افکندن با دشمنان مان ، بهروزی ، صلح ، آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی را به چنگ آوریم .
درست است که بازهم قتلعام مان کردند ، ولی خیال برشان داشته است که گویا » تمامی داریم » . خیالی باطل . همین نگاه نشان از عزمی راسخ برای ادامه مبارزه دارد
آهای دشمنان آزادی . آهای دشمنان کارگران و ستمدیده گان جهان !
ما تمامی نداریم . ما ریشه در خاکیم . ما پیروز خواهیم شد . چرا که ما بسیاریم .

‪#‎hdp‬ ‫#‏ترکیه‬

فیلم کامل «حمله ی خونین به تظاهرات»صلح برای دموکراسی»» در آنکارا/ ترکیه

حـمـام خـون امـروز آنـکـارا… کشته ها از مرز 86 نفر گذشت …

ویدیوی لحظە انفجار میتینگ صلح آنکارا

دمیرتاش:‌ با ذهنیت مافیایی و آدمکش ترکیه روبرو هستیم

آلبوم عکس: انفجار دو بمب در جریان راهپیمایی صلح آمیز در آنکارا

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: